אובדן כושר עבודה ומטריה– מה מותר לשווק ולמי?

רשות שוק ההון ערכה שינויים דרמטיים בשנים האחרונות בכל הנוגע למוצר אובדן כושר עבודה.

החל מקביעת קווים מנחים הנוגעים לתנאי פוליסה אחידים ומחייבים תוך מתן אפשרות להוסיף הרחבות לכיסוי הבסיסי, דרך מתן כללים והוראות להסדרת הליך שיווק כיסוי אובדן כושר עבודה לקראת כריתת חוזה ביטוח  וכן הרחבת ההוראות הנוגעות לשיווק מטריה לעמיתי קרנות הפנסיה החודשית.

במאמר זה נסקור את עיקרי הוראות החוזרים והדגשים העיקריים שאנו בעלי הרישיון חייבים לדעת אותם בכל הנוגע לשיווק פוליסות אובדן כושר עבודה ומטריה לעמיתי קרנות הפנסיה החדשות.

רקע

ביום 29/09/2016 פרסמה רשות שוק ההון את חוזר  "קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה". החוזר נועד להבטיח תנאי בסיסיים זהים לפוליסת אובדן כושר עבודה יחד עם הרחבות לכיסוי הבסיסי בהתאם לבחירת המבוטח.

החוזר קבע בצורה אחידה בין היתר את הגדרת מקרה הביטוח, תקופת הביטוח,  הוראות לעניין התאמת הפוליסה במקרה של העלאת גיל הפרישה, גובה הפיצוי החודשי המרבי, הנחיות לעניין גג חתם, פירוט ההרחבות והתנאים שלהן ועוד.

בסעיף 4 לחוזר נקבעו תנאים בהתקיימם תוכל חברת ביטוח להציע לעמיתי קרנות הפנסיה החדשות כיסוי לאובדן כושר עבודה וזאת במסגרת פוליסת "מטריה".

ביום 07/12/2017 נשלחה הבהרה מטעם רשות שוק ההון אל מנהלי חברות הביטוח ובה הובהר כי לא ניתן לרכוש מטריה כמותית ( השלמת פיצוי) מאחר ובקרן הפנסיה ניתן לרכוש בכל גיל פנסית נכות בשיעור של 75% אלא מטריה איכותית בלבד עם הרחבות בהתאם להוראות החוזר.

ביום 01/05/2018, פורסם תיקון לחוזר קווים מנחים כאמור שעיקרו בסעיף 4 הנוגע לכיסוי במסגרת פוליסת מטריה ולהרחבות האיכותיות אותן ניתן להציע.

להלן עיקרי תנאי פוליסת מטריה:  

 1. תנאי המטריה לקרן פנסיה יעמדו בתקנות כיסויים ביטוחיים המחייבות בין היתר גביית פרמיה בגין הכיסוי ובתנאי הבסיס לביטוח אובדן כושר עבודה כפי שנקבעו בחוזר.
 2. תנאי המטריה לקרן פנסיה ישלימו את כיסוי הנכות הקיים לעמית בקרן הפנסיה ובהתאמה לשכר המבוטח בקרן הפנסיה.
 3. התשלום עבור "המטריה" יעשה על ידי אחד מאלה: 
  1. המעביד – בתנאי שהתשלום הינו מעבר לשיעור של 7.5% תגמולי מעביד.
  2. המעביד – מתוך ההפקדות לחסכון הפנסיוני ובתנאי שהמבוטח נתן הסכמתו המפורשת לכך בכתב ובהתאם להוראות הדין.
  3. על ידי המבוטח שלא מתוך החסכון הפנסיוני, כלומר במסגרת פוליסה נפרדת המשולמת על ידי המבוטח מכספו האישי.
 4. הוראות לעניין השבת פרמיה שנגבתה מעמיתים לא פעילים בקרן הפנסיה – ככל שנודע למבטח על מבוטח בפוליסת מטריה שהפך לעמית לא פעיל, יהיה עליו להשיב למבוטח את הפרמיות ששולמו על ידו החל מתום 6 חודשים מהמועד בו הפך לעמית לא מבוטח וכל עוד הוא עמית לא מבוטח.

 

כמו כן החוזר קבע את פירוט ההרחבות שניתן לכלול במטריה לקרן הפנסיה כדלקמן:

 1. הרחבה לכיסוי אובדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק ספציפי בהתאם לחוזר קווים מנחים.
 2. הרחבה לביטול תקופת אכשרה – נאסר על המבטח שתהיינה החרגות רפואיות בהרחבה זו.
 3. הרחבה לביטול קיזוז פיצוי חודשי מגורם ממשלתי.

 

ביום 01/05/2018 פרסמה רשות שוק ההון את חוזר " שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה". החוזר קבע למעשה הוראות להסדרת הליך השיווק של כיסוי לאובדן כושר עבודה וחובות שחלות על הגוף המוסדי ו/או בעל הרישיון כדלקמן:

 1. חובת בירור אודות  קיומו של כיסוי ביטוחי קיים, לכל הפחות באמצעות המסלקה הפנסיונית.
 2. חובת בירור על הכנת המבוטח.
 3. במידה ומוצע עיסוק ספציפי – חובת פירוט האירועים הביטוחיים שבגינם יש צורך בכיסוי ופירוט העיסוקים אליהם יכול ויופנה המבוטח בקרות אותם אירעים.
 4. חובת מסירת מסמך הנמקה בעת מכירת פוליסת אובדן כושר עבודה ובהתאם להוראות חוזר ההנמקה.
 5. חברת ביטוח רשאית לכרות חוזה ביטוח לפוליסת אובדן כושר עבודה רק אם מצאה כי קיימת למבוטח הכנסה מעבודה והכנסה זו אינה מבוטחת בכיסוי ביטוחי קיים.

 

בנוסף נקבע כי למרות זאת, חברת ביטוח תהיה רשאית למכור פוליסת אובדן כושר עבודה בגין הכנסה המבוטחת בקרן פנסיה ואולם רק אם הפוליסה הינה פוליסת "מטריה" העומדת בתנאי סעיף 4 לחוזר קווים מנחים כפי שפורט לעיל.

הגבלת תקציב לרכישת אובדן כושר עבודה

בחוזר נקבע בנוסף כי העלות המצטברת לאובדן כושר עבודה לא תעלה על 35% מסך כל ההפקדות למרכיב התגמולים עד לאותו מועד והכל לפי שיעור ההפקדות למרכיב התגמולים.

ביום 07/04/2019 פרסמה רשות שוק ההון את חוזר " שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה – תיקון" ובו נקבע כי הוראות החוזר יחולו על תכניות ביטוח אובדן כושר עבודה אישיות וקבוצתיות שתשווקנה החל מיום 07/04/2019. יחד עם זאת נקבע כי הוראות החוזר לא יחולו על תוכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה קבוצתית ששווקה לפני מועד התחילה, לרבות הארכה או חידוש של תוכנית כזו (גם אצל מבטח אחר) וזאת עבור העובדים שצורפו לתוכנית כאמור עד ליום 01/05/2019.

לגבי מצטרפים חדשים מיום 01/05/2019 יחולו הוראות החוזר, כלומר יוכלו לרכוש רק כיסוי "מטריה" ככל שההסדר הפנסיוני שלהם בקרן הפנסיה וזאת עבור השכר המבוטח בקרן הפנסיה.

מסקנות:

 1. החל מ 01/05/19 לא ניתן לרכוש כיסוי אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח בגין השכר המבוטח בקרן פנסיה, בין אם הכיסוי הינו אישי או קבוצתי ובין אם העובד בחר במסלול נכות 75% בפנסיה או פחות מכך וזאת למעט כיסוי מסוג "מטריה".
 2. המעסיק לא יכול לשלם על חשבונו את הכיסוי מסוג "מטריה" אלא אם העלות הינה מעבר להפקדת מעסיק לתגמולים בשיעור של 7.5% לקרן הפנסיה. 
 3. האפשרות שהחוזר מאפשר לרכוש את כיסוי המטריה מתוך ההפרשות לחסכון הפנסיוני ככל שיש הסכמה מפורשת של העובד לעשות כן אינה ישימה היום מבחינה מעשית מאחר וכיסוי "מטריה" משווק נכון להיום על ידי חברת מנורה מבטחים בלבד ואין ממשקי תשלום חודשיים בין קרן הפנסיה אליה מועברים תגמולי עובד מעביד לחברת הביטוח מנורה מבטחים לטובת רכישת הכיסוי כאמור ( הדבר נכון גם בקרן הפנסיה של מנורה מבטחים עצמה)
 4. בגין עובדים שצורפו לפוליסת אובדן כושר העבודה קבוצתית עד ליום 30/04/2019 , ניתן להמשיך ולרכוש עבורם כיסוי אובדן כושר עבודה גם עבור שכר מבוטח בקרן הפנסיה .

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר