הדפסה

כללי משיכת תגמולים מתוכנית קצבה ותוכניות הוניות

מעמד העמית

שכירשכירעצמאי בקרן פנסיהעצמאי בקרן פנסיהעצמאי בפוליסות ביטוח שנפתחו עד 30/04/97עצמאי בפוליסות ביטוח שנפתחו לאחר 01/05/97

מועד צבירת התגמולים

עד 31.12.99

החל מ-01.01.00

עד 30/04/97

החל מ 01.05.97

עד 31.12.99

ממועד תחילת הפוליסה

תנאים למשיכת תגמולים  כסכום חד פעמי פטור ממס

כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת עבודה ובמידה ולא החל לעבוד אצל מעביד אחר או החל לעבוד כעצמאי

לאחר 13 חודש במידה ועבר למעסיק חדש שאינו משלם לביטוח פנסיוני (לא רלוונטי לאחר צו הרחבה לפנסיה חובה)

בגיל 60 אם פרש העמית או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות

בכל גיל מסיבות סוציאליות או רפואיות. 

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה 

גיל 60 לאחר 5 שנות ותק או לאחר 15 שנות ותק בתוכנית ללא תלות בגיל

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה 

גיל 60 לאחר 5 שנות ותק או לאחר 15 שנות ותק בתוכנית ללא תלות בגיל

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה 

תנאים למשיכה כקצבה חודשית

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

כללי משיכה של כספי תגמולים מתוכניות הוניות

מעמד העמית

שכיר

שכיר

שכיר

עצמאי

עצמאי

עצמאי

מועד צבירת התגמולים

עד 31.12.04

מ 01.01.05 ועד 31.12.07

מ 01.01.08

עד 31.12.05

מ 01.01.06

מ 01.01.08

תנאים למשיכת תגמולים  כסכום חד פעמי פטור ממס (אחד מהתנאים מספיק)

כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת עבודה ובמידה ולא החל לעבוד אצל מעביד אחר או החל לעבוד כעצמאי

לאחר 13 חודש במידה ועבר למעסיק חדש שאינו משלם לביטוח פנסיוני (לא רלוונטי לאחר צו הרחבה לפנסיה חובה)

בגיל 60 אם פרש העמית או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות

בכל גיל  מסיבות סוציאליות או רפואיות. 

מגיל 60 + ותק של 5 שנים  (ללא צורך בעזיבת עבודה וזאת למעט חבר בעל שליטה) – עמידה בתנאי זה מאפשרת משיכת כל כספי התגמולים ההוניים כולל אלו שנצברו לפני 01/05 בפטור ממס.

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה 

מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום תחילת התוכנית או לאחר 15 שנות ותק 

מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום תחילת התוכנית

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה 

תנאים למשיכה כקצבה חודשית

אין אפשרות בתנאי התוכנית

אין אפשרות בתנאי התוכנית

החל מגיל 60

אין אפשרות בתנאי התוכנית

אין אפשרות בתנאי התוכנית

החל מגיל 60

כללי משיכת תגמולים כסכום חד פעמי פטור ממס מכל סוגי התוכניות ללא תלות בוותק או בגיל וזאת עקב סיבות סוציאליות או רפואיות 

  • הכנסות נמוכות – ככל שהכנסות העמית בצירוף הכנסות בן/בת הזוג ( לרבות הכנסות פטורות ממס, קצבאות ילדים, נכות וכו')  אינן עולות על שכר המינימום לחודש ובמידה ויש לפחות ילד אחד שגילו מתחת ל 18 אז התקרה תהיה פעמיים שכר המינימום, ישולם מדי חודש ההפרש בלבד כסכום פטור ממס. 
  • הוצאות רפואיות ( למעט הוצאות לטיפול שיניים) – ככל שעלות ההוצאות הרפואיות בגין העמית או קרובו עולות על מחצית ההכנסה השנתית של העמית ובן/בת הזוג ומשיכת הכספים היא לצורך סיוע במימונו של הטיפול הרפואי, תשלם הקופה בפטור ממס את הסכום הנדרש לכיסוי ההוצאות הרפואיות כאמור.
  • נכות – במקרה של נכות צמיתה בשיעור של 75% לפחות של העמית או קרובו ובתנאי שנגרמה עקב מחלה או פגיעה שארעה לאחר פתיחת החשבון.
  • פטירה – החיסכון שמקורו בכספי התגמולים ישולם כסכום חד פעמי פטור ממס למוטבים כפי שנקבעו.

סכום צבירה מזערי

במסגרת תיקון 5, נקבע בנוסף כי עמית רשאי למשוך במישרין כספי תגמולים שנצברו בקופת קצבה וזאת במס שולי ולא כמשיכה שלא כדין החייבת במס של 35% לפחות במידה וקיים את התנאים הבאים : 

  1. הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה (67 גברים ונשים)
  2. סך הכספים בחשבונותיו של העמית בקופות גמל לקצבה משלמות ושאינן משלמות ( למעט קרן פנסיה ותיקה) נמוך מסכום הצבירה המזערי  (93,473 ₪ בשנת 2021).
  3. לא משולמת לעמית קצבה מקופ"ג משלמת ( למעט קרן פנסיה ותיקה) ואם משולמת קצבה כאמור, בתנאי שסך הקצבאות ( למעט קרן פנסיה ותיקה) עולה על סכום הקצבה המזערי.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר