הנושא

סכום חודשי ב ₪

סכום שנתי ב ₪

הסעיף בפקודת מס הכנסה

הערות

שווי נקודת זיכוי

235

2820

33 א'

סף המס = ההכנסה המרבית עד אליה לא משולם מס בהתחשב בנקודות הזיכוי הבסיסיות (2.25 לגבר ו 2.75 לאישה)

סף המס לגבר  = 5,280 ₪ 

סף המס לאישה = 6,460 ₪ 

תקרת "קצבה מזכה"

9,120 ₪

109,440

9א(א)

את הפטור ניתן לקבל החל מגיל הזכאות (גיל פרישה או קבלת קצבה עפ"י המאוחר). סך הפטור החודשי התלוי בנוסחת הקיזוז (משיכת פיצויים בפטור ממס) = 9,120 ₪ *35% = 3,192 ₪

סך הפטור החודשי שאינו תלוי בנוסחת הקיזוז = 9,120 ₪ * 17% = 1,550 ₪. 

תקרת מענק עקב פרישה הפטור ממס בעבור כל שנת עבודה

 

13,310

9(7א)

מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה.

התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד במידה ויש תקופות עבודה חופפות.

ניתן להגדיל את הפטור בשיעור של עד 50% במידה והשכר האחרון נמוך מתקרת הפיצויים הפטורה ובכל מקרה לא יותר מהתקרה.

תקרת מענק עקב פרישה הפטורה ממס בעבור כל שנת עבודה

 

26,620 

9(7א)

מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה.

התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד במידה ויש תקופות עבודה חופפות.

פטור נכה 100% יגיעה אישית

55,000

661,200

9(5)(א)1

למי שזכאי לקצבה לפי חוק הנכים (תקבולים ושיקום) התשי"ט – 1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל – 1970

פטור נכה 90% יגיעה אישית

35,900

430,800

9(5)(א1)

למי שאינו זכאי לפטור מכל החוקים לעיל

תקרת "הכנסה מזכה" שהיא הכנסת עבודה

9,400

112,800 

47(א)(1)(1)

 

תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

13,300

159,600

47(א)(1)(2)

 

תקרת הכנסה מזכה לקצבה

23,500

282,000

47(א)(5)

 

תקרת "הכנסה מזכה" לעצמאי

18,800

225,600

45א(ה)(2)

 

המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס

15,712

188,544

  

תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

23,666

283,905

17(5א)

הפקדה מרבית של 12,775 ₪ לשנה או 1,064 ₪ לחודש מותרת בניכוי לעצמאי (4.5% מההכנסה החייבת עד לתקרה)

תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים

19,920 

 

9(16א) ו 9(16ב)

התקרה השנתית שבגינה בעת משיכה כדין הרווחים פטורים ממס. מומלץ להפקיד את מלוא הסכום ללא קשר לגובה הניכוי

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/קצבה

5,300

63,600

34(ב)(2) לתקנות מס הכנסה- כללים לאישור וניהול קופ"ג

משיכה ללא מס עקב מיעוט הכנסות

ההוצאה שמותרת בניכוי לחברה בשל הפקדה בקופת גמל לפיצויים ו/או לקצבה ל"חבר בעל שליטה"

1,109 

13,310

32(9)

הפקדה מעל 13,300 ₪ לשנה ועד 39,300 ₪ לשנה – ההוצאה לא מוכרת לחברה בשלב ההפקדה ולא תותר לעולם

השכר הממוצע במשק

11,870  

142,440

  

2.5 שכר ממוצע במשק 

29,675

356,100

 

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופ"ג לקצבה פטורה ממס. שיעור ההפרשה המרבי הינו 7.5% ומכאן גובה ההפקדה המרבי החודשי למרכיב תגמולי מעסיק ואי כושר עבודה שאינו חייב בידי העובד בשלב ההפקדה הינו 2,225.6 ₪ 

תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה חדשה

4,866.7 

58,400.4 

 

20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק

תקרת ההפקדה לפיצויים

39,300 

471,600 

3(ה3)(1א)

הפקדה חודשית מרבית לפיצויים ללא זקיפות שווי = 3,275 ₪ 

תקרת רצף קצבה אוטומטי

 

392,770 

9(7א)(ז1)

 

סכום צבירה מזערי

 

100,771

23(א1)(ב)

מאפשר משיכת תגמולים במס שולי בהתאם לעמידה בתנאים מצטברים

סכום קצבה מזערי

4,850  

 

23(א)(1)(א)(1)

קצבה מינימאלית נדרשת כתנאי בסיסי להיוון 

פטור מריבית ליחיד שנולד לפני 1948

1,210

14,520

125ד(ג)(1)

 

פטור מריבית לזוג שנולד לפני 1948

1,480

17,760

125ד(ג)(2)

 

פטור מריבית עקב מיעוט הכנסות

880

10,560

125ד(ב)

ללא מבחן גיל

תקרה מוטבת לפטור בגין מיעוט הכנסות

 

67,560 

125ד(א)

ללא מבחן גיל

תקרת הפקדה לקופ"ג להשקעה

6,370.75

76,449

  

 

מדרגות המס לשנת 2023 בשל הכנסה מ"יגיעה אישית"

הכנסה חודשית ב ₪ 

שיעור המס

הכנסה שנתית ב ₪ 

שיעור המס

עד 6,790

10%

עד 81,480

10%

מ 6,791 עד 9,730

14%

מ 81,481 עד 116,760

14%

מ 9,731 עד 15,620

20%

מ 116,761  עד 187,440

20%

מ 15,621 עד 21,710

31%

מ 187,441 עד 260,520

31%

מ 21,711 עד 45,180

35%

מ 260,521 עד 542,160

35%

מ 45,181 עד 58,189

47%

מ 542,172 עד 698,268

47%

מס יסף – 

מ 58,190

50%

מ 698,269

50%

טבלת גיל פרישה לנשים

תאריך לידה

גיל פרישה

05/1947-12/1959

62

01/1960-12/1960

62 ו 4 חודשים

01/1961-12/1961

62 ו 8 חודשים

01/1962-12/1962

63

01/1963-12/1963

63 ו 3 חודשים

01/1964-12/1964

63 ו 6 חודשים

01/1965-12/1965

63 ו 9 חודשים

01/1966-12/1966

64

01/1967-12/1967

64 ו 3 חודשים

01/1968-12/1968

64 ו 6 חודשים

01/1969-12/1969

64 ו 9 חודשים

01/1970 ואילך

65

*גיל פרישה לגברים (ללא קשר לתאריך הלידה) – 67

גיל הפרישה משפיע בין היתר על:

  1. הזכאות לקבל קצבת אזרח ותיק (בהתאם למבחן הכנסות)
  2. הזכאות להתחיל לקבל קצבה פנסיונית פטורה ממס – קצבה מזכה.

פנסיה חובה לעצמאי

שיעור ההפקדות המינימאלי עפ"י חוק

עד מחצית השכר הממוצע במשק (5,935 ₪ לחודש) = 4.45%

מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק (מעל 5,935 ₪ לחודש ועד 11,870 ₪ לחודש) = 12.55%

 

מקסימום ההפקדה עפ"י חוק

סך ההפקדה החודשית המרבית בהתאם לחוק הינה 1,009 ₪ לחודש או 12,108 ₪ לשנה

 

מספר דוגמאות להמחשה (שמ"ב= שכר ממוצע במשק):

 

הכנסה שנתית חייבת בהפקדה

הכנסה חודשית חייבת בהפקדה

עד מחצית שמ"ב 4.45%

מעל מחצית השמ"ב ועד השמ"ב 12.55%

סה"כ הפקדה חודשית

סה"כ הפקדה נדרשת במונחים שנתיים

72,000 ₪ 

6,000 ₪ 

264.1 ₪ 

8.1 ₪ 

272.2 ₪ 

3,266.4 ₪ 

84,000 ₪

7,000 ₪

264.1 ₪

133.6 ₪ 

397.7 ₪ 

4,772.4 ₪ 

120,000 ₪

10,000 ₪ 

264.1 ₪

510.1 ₪ 

774.2 ₪ 

9,290.4 ₪ 

142,440 ₪ 

11,870 ₪ 

264.1 ₪

744.9 ₪

1,009 ₪

12,108 ₪

180,000 ₪

15,000 ₪ 

264.1 ₪ 

744.9 ₪

1,009 ₪

12,108 ₪

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק,  לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אופטי אלקטרוני מכני או אחר כל חומר שהוא מהחומר הכלול בחוברת מידע זו ללא הסכמתו המפורשת בכתב של אבי רוזנבאום יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח (2019) בע"מ.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר