הדפסה

עדכון לוחות תמותה

בשנת 2019 פרסמה רשות שוק ההון חוזר לעניין עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות הביטוח ולקרנות הפנסיה.

במאמר זה, אתאר את הנקודות המרכזיות שעולות מהחוזר ונייר העמדה שפורסם, ההשלכות העיקריות שצפויות  בחסכון ארוך טווח על חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, המבוטחים והעמיתים ומספר נקודות למחשבה.

רקע

חברות הביטוח  וקרנות הפנסיה עושות שימוש בהנחות דמוגרפיות עדכניות ביניהן לוחות התמותה על מנת לקבוע את מקדם הקצבה על בסיסו מומרת יתרת החסכון ערב הפרישה לקצבה חודשית לכל החיים.

חברות הביטוח להבדיל מקרנות הפנסיה הבטיחו לחוסכים שפתחו פוליסות עד 31.12.2012 ולמי שפתח פוליסה לאחר תאריך זה וגילו היה מעל 60 מקדם קצבה  מובטח המוגן מפני שינוי לוחות התמותה והתארכות תוחלות החיים. 

עלות רכישת המקדם המובטח לחוסך באה בדרך כלל לידי ביטוי בדמי ניהול גבוהים יותר מחלופות חסכון אחרות כאשר את הסיכון להתארכות תוחלת החיים נוטלת חברת הביטוח.

זו צריכה להחזיק מספיק עתודות (רזרבות) על מנת שתוכל לעמוד בכל נקודת זמן בהתחייבויותיה כלפי המבוטחים. כאשר על פי הנחיות רשות שוק ההון ההפרשה בגין חלק מהעתודה נדרשת מיידית ואת חלקה ניתן "לבנות" בפריסה לאורך שנים קדימה על בסיס חישוב הרווחיות העתידית שנובעת לחברה מהפוליסה שיכולה לממן את יצירת הרזרבה ( K פקטור)

ברור כי ככל שלפוליסה מקדם מובטח נמוך יותר, העתודות שחברת הביטוח נדרשת להחזיק הינן גבוהות יותר וכי חברות הביטוח מגדל כלל  הראל ופניקס הן החברות עם תיקי הביטוח הישנים הגדולים ביותר ועל כן השפעת שינוי ההנחות הדמוגרפיות לגביהן היא העוצמתית ביותר כפי שיתואר בהרחבה בהמשך.

כאמור , חברת הביטוח נדרשת לבצע עדכון העתודות הן לגבי החוסכים שטרם מימשו את זכאותם לקצבה והן לגבי מקבלי קצבאות קיימים.

נזכיר כי למרבית החברות הגדולות מודלים אקטואריים פנימיים לעניין שיעורי מימוש קצבה, גילאי מימוש, סוגי כספים שמומרים לקצבה או משולמים כהון ומסלולי קצבה נבחרים ועל כן ברירת המחדל שפרסמה רשות שוק ההון בטיוטה לפרמטרים אלו לא תשפיע על המודלים הפנימיים של החברות הגדולות שממילא מעדכנות אותו אחת לכמה שנים על בסיס נתוני האמת בחברה עצמה והשינוי המרכזי העיקרי שישפיע על כל החברות הינו השינוי בלוחות התמותה כפי שיפורט בהמשך.

בקרנות הפנסיה החדשות, להבדיל מחברות הביטוח אין מקדם המרה לקצבה מובטח לעמית החוסך והקרן נדרשת לעדכנו מעת לעת בהתאם לשינויים בלוחות התמותה. המשמעות הינה כי את הסיכון על התארכות תוחלת החיים נוטלים העמיתים עצמם ולא החברה המנהלת של קרן הפנסיה.

לעדכון לוחות התמותה שתי השפעות מרכזיות על החוסכים בקרן הפנסיה :

  1. עמית מקבל קצבה – מי שכבר החל לקבל קצבה, הקרן תבצע התאמה לגובה הקצבה החודשית לו בהתאם לשינוי בלוחות התמותה.
  2. עמית שטרם החל לקבל קצבה –  מקדם הקצבה העתידי למועד פרישתו יותאם ללוחות התמותה החדשים ואולם בעת עדכון הקצבאות לעמיתים המקבלים קצבה וככל שהקרן תדרש להגדיל את ההתחייבויות שלה למקבלי הקצבאות , תופחת היתרה הצבורה של כלל העמיתים שאינם מקבלים קצבה וזאת במסגרת האיזון הדמוגרפי.

אז מה היה ומה השתנה? אני בעמותה לחקר התמותה?  קצת היסטוריה….

באפריל 2002 פורסם חוזר ביטוח חיים 2002/5 שהגדיר כללים לחישוב העתודה לפוליסות הקצבה וזאת על בסיס לוחות תמותה ושיפורים עתידיים בתמותה התלויים בגיל ומין שהתבססו על מחקר בריטי.

באפריל 2005  ובפברואר 2007 פורסמו חוזרים נוספים בהם הוצגו ראיות לפיהן לוחות התמותה הבסיסיים אינם מספיקים והוצעו לוחות חלופיים לשימוש עד להכנת לוחות תמותה המתבססים על נתונים עדכניים של קרנות הפנסיה תוך עדכון ברירות המחדל לחישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים בהתאמות קלות. 

בנובמבר 2012 פורסם נייר עמדה בנושא בו הוצגו תוצאות הבדיקה של הניסיון הדמוגרפי של קרנות הפנסיה כולל המלצה למערך הנחות מעודכן לרבות בחינת השיפור בתמותה באוכלוסיה בישראל ובעולם ובחינת השלכות אפשריות של תרחישים שונים לשיפור בתמותה.

במרץ 2013 פורסם חוזר שעדכון את ההנחות של חוזר הקצבה.

בשלב זה, התקבלה החלטה ברשות שוק ההון להמשיך ולהתבסס על לוחות התמותה של קרנות הפנסיה גם עבור פוליסות ביטוחי החיים וזאת מאחר ועדיין לא הצטבר מספיק ניסיון בביטוח חיים לצורך יצירת לוחות תמותה מבוססי אוכלוסיית הביטוח וזאת למרות שמחקרים בעולם ובארץ מצביעים על קשר ישיר בין מצב סוציו-אקונומי לאריכות חיים כך שיתכן והתנהגות עמיתי קרנות הפנסיה אינה משקפת בהכרח את התנהגות המבוטחים בפוליסות בחברות הביטוח.

בשנת 2017 כחלק מתהליך חוזר של בחינת ההנחות הדמוגרפיות, אספה רשות שוק ההון מידע נרחב מחברות הביטוח בכל הנוגע לנתוני גמלאים קיימים החל משנת 2008 ועד למחצית הראשונה של שנת 2017. הנתונים נותחו ועובדו כאשר במקביל בוצעה פניה מטעם האקטואר הראשי של רשות שוק ההון לאגודת האקטוארים בישראל לטובת הקמת וועדה מקצועית לעניין חקר התמותה בישראל . זו פרסמה דוח מסכם בתחילת שנת 2018 ובו ניתנו המלצות למודל חדש לשיפורי תמותה אשר אמור להחליף את המודל הקיים. אחת הנקודות המעניינות שעולות בדוח זה היא כי מדינת ישראל הינה מדינת הגירה ויש לכך השפעה ניכרת על תחזיות דמוגרפיות ומדידת שיפורי התמותה. קשה לדעת כיצד גלי העלייה המשמעותיים השפיעו על שינויים בשיעורי התמותה של האוכלוסיה.

רשות שוק ההון יחד עם אקטוארים ממבטח המשנה מיוניק רי הובילו  בשיתוף עם אגודת האקטוארים לפיתוחים נוספים של המודל ולמעשה גיבשו את ההצעה למודל הסופי "מודל משולב" המשלב מספר מאפיינים של המודלים האקטואריים השונים.

מודל זה הורץ שוב לאחרונה יחד עם נתונים עדכניים שנתקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבור השנים 2015 ו 2016 והתוצאות היו דומות מאוד לתוצאות הקודמות מה שמחזק בעיני רשות שוק ההון את המודל המוצע לפחות בטווח הקצר.

להלן עיקרי השינויים המוצעים:

חברות ביטוח:

  1. ייקור מקדמי הקצבה לגברים בפוליסות החדשות ששווקו מ 01/2013 ואילך למי שטרם מלאו לו 60  והוזלת מקדמי הקצבה לנשים בפוליסות החדשות ששווקו מ 01/2013 ואילך למי שטרם מלאו לו 60 . להלן דוגמאות מרכזיות לעדכון המקדמים בהתאם:
 

מסלול מינימום 240 גמלאות

מסלול מינימום 120 גמלאות

מסלול ללא הבטחת מינימום

גבר בן 67

0.3%

1.4%

1.9%

אישה בת 64

0.9% –

1.5% – 

1.7% – 

סוגיה מעניינת שעולה היא לגבי נשים מעל גיל 60 המחזיקות בפוליסות מנהלים ששווקו לאחר 01/2013 , האם חברות הביטוח תעדכנה את המקדם המובטח שלהן ותשפר אותו בהתאם לנתונים העדכניים או שמא ידרש מהלך יזום של בעלי הרישיון מול אותם מבוטחים לניוד אקטיבי פנימי או חיצוני לטובת שיפור תנאיהן.

  1. הפחתת שיעורי התמותה בגין מבוטחים פעילים שטרם החלו לקבל קצבה חודשית ב 4% – שינוי זה לא עתיד להשפיע משמעותית על חישוב העתודות של חברת הביטוח ותמונת הראי שלו הינו הוזלת תעריפי הספר בביטוחי חיים שארעה לפני מספר חודשים.
  2. שיפור שיעורי התמותה של בני זוג בפוליסות בהן בחר המבוטח בהמשך תשלום קצבאות לאחר מקרה פטירה לבן הזוג. ממחקרים של קרנות הפנסיה וממחקרי תמותה שנערכו בעולם עולה נתון מעניין ביותר המצביע על כך ששיעורי התמותה של שארים גבוהה משיעורי התמותה של "מבוטח ראשי".
  3. עדכון ההסתברות לקבלת קצבה באפשרויות השונות – ממוצע הניסיון של חברות הביטוח הגדולות מלמד כי חלו שינויים משמעותיים בהעדפות הפרט במסלול הקצבה בו הוא בוחר ערב פרישתו. 

להערכתי שינויים אלו נובעים מתהליך מתמשך של אוריינות ומודעות פיננסית בציבור יחד עם פריחתו של מקצוע מתכנני הפרישה ובחירה מותאמת של מסלול הקצבה למאפייניו וצרכיו של הלקוח במסגרת תכנון הפרישה. להלן טבלה המציגה את השינוי בהנחות ברירת המחדל בהסתברות לקבלת קצבה באפשרויות השונות:

מסלול

הנחה נוכחית

הנחה חדשה

מינימום 120 גמלאות

80%

50%

מינימום 60 גמלאות

20%

0%

ללא הבטחה

0%

25%

הבטחת 100% לבן/בת זוג 

0%

25%

  1. שיפור התמותה בחברות הביטוח יתבסס על תרחישי הפנסיה אך יכלול שיעור רצפה לשיעור השיפור בתמותה , כך ששיעור השיפור בתמותה לגברים יהיה לפחות 0.75% בכל שנה עתידית ולפחות 1% לנשים בכל שנה עתידית. המלצה זו הינה לצורך חישוב עתודות הביטוח בלבד ותחייב את חברות הביטוח לבצע הפרשות נוספות וזאת למרות שעל פי המודל של מיוניק רי, שיפורי התמותה יורדים ל 0% בטווח הארוך מאוד.

להלן טבלה המציגה את תוחלת החיים החזויה לפי המודל החדש ושיעור השינוי בתוחלת החיים החזויה בין המודל לשיפורי תמותה לבין המודל החדש:

גבר

  

אישה

 

גיל ב 01/01/2019

תוחלת חיים שלמה חזויה 

שיעור השינוי בתוחלת החיים החזויה

תוחלת חיים שלמה חזויה 

שיעור השינוי בתוחלת החיים החזויה

60

88.5

1%

90.4

0.9% – 

65

88.5

1.1%

90.3

0.7% –

70

88.9

1.6%

90.4

0.3% –

75

89.5

2.1%

90.8

0.5%

80

90.5

3%

91.6

1.2% 

קרנות פנסיה

כאמור, השינויים בלוחות התמותה ישפיעו הן על מקבלי הקצבאות הקיימים והן על העמיתים הפעילים והלא פעילים שטרם החלו לקבל קצבה.

ההשפעה על העמיתים שטרם החלו לקבל קצבה תבוא לידי ביטוי במסגרת המאזן הדמוגרפי ברבעון שלאחר כניסת טיוטת החוזר לתוקף, אז תידרש החברה המנהלת להגדיל באופן חד את ההתחייבויות שלה כלפי מקבלי הקצבאות מה שיצור גרעון שיושת על כלל העמיתים.

ההשפעה עתידה להיות שלילית יותר בקרנות בהן עתודות מקבלי הקצבאות גדולות יותר (מנורה מבטחים, הראל פנסיה, כלל פנסיה, פניקס פנסיה) וקטנה יותר בקרנות האחרות להן עתודה יחסית קטנה של מקבלי קצבאות אל מול סך עתודות הקרן.

בכל מקרה מחישובים ראשוניים עולה כי השינוי ייצר גרעון בקרנות הגדולות שינוע בין 0.2%-0.5% ומבחינת דירוג הגרעון בין הקרנות, הוא יהיה תמונת ראי לעודף האקטוארי שנוצר בקרנות לפני כשנתיים בעקבות הגדלת שיעור האג"ח המיועד לפנסיונרים ושינוי שיטת חישוב הקצבאות.

להלן טבלה המציגה את שיעור השינוי במקדמי ההמרה לקצבה עבור עמית שיפרוש ב 01/01/2019 בגילאים שונים לפני מסלולי פרישה:

גיל ב 01/01/2019

גבר

 

אישה

 
 

ללא הבטחה

60% גמלה לבת זוג

ללא הבטחה

60% גמלה לבן זוג

60

0.7%

0.5%

0.4% – 

0.1%

64

0.8%

0.6%

0.3% –

0.2%

67

1%

0.7%

0.2% –

0.4%

70

1.4%

1%

0%

0.6%

75

2.1%

1.4%

0.8%

1.2%

נזכיר כי להבדיל מביטוח, עד כה לא נקבע בקרנות הפנסיה שיעור שיפור מינימלי בלוחות התמותה ועל כן מבחינה זו בלבד, שיעור השינוי במקדם בין מקדם הבסיס הישן למקדם החדש יהיה גבוה יותר בקרנות הפנסיה מאשר בחברות הביטוח.

אז מה יקרה לקצבה החודשית שלי? 

בטבלה הבאה נציג את השינוי הצפוי בשקלים לגברים ונשים מקבלי קצבאות בקרנות הפנסיה  במסלול המבטיח 60% גמלה לבן/בת הזוג וזאת עבור כל 1,000 ₪ קצבה חודשית ברוטו.

גיל ב 01/01/2019

גבר

 

הפרש בשקלים

אישה

 

הפרש

 

קצבה חודשית נוכחית בש"ח

קצבה חודשית חדשה בש"ח

 

קצבה חודשית נוכחית בש"ח

קצבה חודשית חדשה בש"ח

 

60

1,000

995

(5)

1,000

999

(1)

64

1,000

994

(6)

1,000

998

(2)

67

1,000

993

(7)

1,000

996

(4)

70

1,000

990

(10)

1,000

994

(6)

75

1,000

986

(14)

1,000

988

(12)

דמי ניהול מקצבה והשפעתם על המקדם 

חישובי מקדמי הקצבה בקרנות הפנסיה החדשות מבוססות על גביית דמי ניהול בשיעור של 0.5% לשנה מיתרת החסכון שצבר העמית טרם החל לקבל קצבה חודשית.

במשך שנים, קרנות הפנסיה לא העניקו הטבה בדמי הניהול לפורש (קיימת אף תובענה ייצוגית בנושא) ואולם במכרז האחרון של רשות שוק ההון לבחירת קרנות ברירת המחדל החדשות ( הקרנות הנבחרות), נקבע תנאי לזוכות כי דמי הניהול למקבלי קצבאות לא יעלה על שיעור של 0.3%.

כל הקרנות הנבחרות בחרו לגבות 0.3% ולמיטב ידיעתי נכון להיום אף אחת מקרנות הפנסיה הגדולות שלא נבחרו כקרן ברירת מחדל, לא מעניקה הנחות בדמי הניהול למקבלי קצבאות זקנה.

מהי השפעת ההנחה כאמור על המקדם והאם יכולה לקזז את השפעת השיפור בשיעורי התמותה?

בגדול כל הנחה בשיעור של 0.1% בדמי הניהול למקבלי קצבאות , משפר את מקדם הקצבה בכ 1%! המשמעות הינה כי כבר כיום, ניוד יתרת החסכון ערב קבלת הקצבה לאחת מקרנות ברירת המחדל הנבחרות , תשפר למקבל הקצבה את מקדם הקצבה שלו בכ 2% !

להלן טבלה המציגה את השינוי הצפוי בשקלים לגברים ונשים בני 67 במסלול המבטיח 60% גמלה לבן/בת הזוג וזאת עבור כל 1,000 ₪ קצבה חודשית ברוטו בדמי ניהול שונים:

גיל ב 01/01/2019

דמי ניהול מקצבה

גבר

 

הפרש לאחר עדכון לוחות תמותה

אישה

 

הפרש

  

קצבה חודשית נוכחית בש"ח

קצבה חודשית חדשה בש"ח

 

קצבה חודשית נוכחית בש"ח

קצבה חודשית חדשה בש"ח

 

67

0.5%

1,000

993

(7)

1,000

996

(4)

67

0.4%

1,000

1,002

2

1,000

1,005

5

67

0.3%

1,000

1,014

14

1,000

1,016

16

67

0.2%

1,000

1,024

24

1,000

1,026

26

67

0.1%

1.000

1,035

35

1,000

1,037

37

מהטבלה ניתן ללמוד כי על אף ההערה הצפויה במקדמי הקצבה בקרנות הפנסיה, שימוש מושכל בבחירת הקרן ממנה החוסך יתחיל לקבל את הקצבה החודשית שלו יכולה לקזז ואף לשפר את גובה הקצבה החודשית שלו.

להערכתי, לקרנות הפנסיה הזדמנות עסקית נדירה וקרן הפנסיה הראשונה שתרים את הכפפה ותציע מודל תגמול ראוי לסוכן לניוד כספים לטובת קבלת קצבה מיידית בדמי ניהול אטרקטיביים תגרוף אליה ניוד חיובי משמעותי ביותר למוצר שלמעשה נכון להיום אין בו סיכון לעזיבת הלקוח מאחר וניוד בין מקבלי קצבאות אינו אפשרי.

קופת חסכון

מאמרים נוספים:

לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר:

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. 

כל הזכויות שמורות לברוקר סוכנות לביטוח (2019) בע"מ©

כל הזכויות שמורות לברוקר סוכנות לביטוח (2019) בע"מ©

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *