כל מה שרצית לדעת על קרנות ברירות המחדל ולא העזת לשאול...

רקע

סעיף 20 (א) לחוק קופות הגמל קובע כי העובד זכאי לבחור בכל עת את סוג המוצר הפנסיוני בו ירצה לחסוך. תכלית הסעיף היא להגן על העובד ולהתמודד עם החשש שכתוצאה מאינטרסים שונים של המעסיק, תבחר לעובד קופת גמל מטעמיו של המעסיק שאינה דווקא מיטיבה עם העובד.

על אף האמור בסעיף, קבע המחוקק בסעיף 20 (ב) לחוק קופות הגמל כי במקרים בהם העובד לא מימש את זכות הבחירה שלו, רשאי המעסיק להפקיד עבורו תשלומים כ "ברירת מחדל" לקופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם או מכוחם. ברם, מעצם העובדה שהמעסיק הוא זה שבוחר עבור העובד את קופת הגמל כברירת מחדל, מתעורר שוב החשש לניגוד עניינים שביקש סעיף 20 (א) למנוע. כך למשל המעסיק יכול לבחור בגוף מוסדי שעמו הוא מתקשר לצרכי הביטוח הנוספים של (חבויות, רכב, רכוש וכו') ועוד.

להשלמת התמונה ניתנה בסעיף 20 (ג) לחוק סמכות לממונה על רשות שוק ההון לתת הוראות לביצוע הסעיף.

נזכיר כי החל משנת 2008 קבע צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק חובה על כל מעסיק לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני ו​​​​​​בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב גם עצמאים להפריש לפנסיה.

מכרז מס' 1 לבחירת קרנות ברירת מחדל

לאור האמור ולאור ממצאי ביקורות ומידע שנאסף ברשות שוק ההון הנוגע לדמי הניהול הנגבים מעמיתים בחלק מהסדרי ברירת מחדל כפי שהיו נהוגים, החליט הממונה ליישם את סמכותו המוקנית בסעיף 20 (ג) לחוק קופות הגמל וזאת במסגרת חוזר "הוראות לבחירת קופת גמל" מיום 13.03.16 ואשר תוקן ב 13.7.16 ומסמך נלווה בדבר "הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות מיום 10.04.16.

יישום סמכות הממונה באה לתת מענה לחששות שעלו וממצאי ביקורות שנאספו והיא שמה לעצמה מספר מטרות עיקריות :

  1. הגברת התחרות בשוק הפנסיה – הממונה חושש מפני ריכוזיות יתר בשוק הפנסיוני בישראל שבו 5 קרנות הפנסיה המקיפות החדשות הגדולות מחזיקות יחד למעלה מ 95% מנכסי הפנסיה.
  2. עידוד המשך מגמת הוזלת דמי הניהול בקרנות לשתי אוכלוסיות:

ב.1 – מצטרפים חדשים –  מתן מענה זמין וזול לעמיתים שאין להם כח מיקוח מול הקרנות לצורך השגת דמי ניהול מוזלים.

ב.2 – עמיתים קיימים – שיפור כלי המיקוח לעמיתים קיימים בקרנות פנסיה לצורך השגת דמי ניהול מוזלים.

רשות שוק ההון קבעה למעשה כי בכל מקום בו עובד לא מימש את זכותו בבחירת קופת גמל, המעסיק יחויב להפקיד עבורו לאחת מקרנות ברירת המחדל הבאות:

  1. קרנות נבחרות שנבחרו על ידי רשות שוק ההון במכרז שערכה הרשות.
  2. קופת גמל לקצבה שבחר המעסיק לאחר שביצע הליך תחרותי וזאת על ידי קריטריונים מוכתבים שקבעה רשות שוק ההון, כך למשל נקבעה החובה לתת לכל החברות המנהלות הזדמנות שווה להשתתף במכרז, נקבע כי תוצאות המכרז תקבענה על ידי 3 פרמטרים מרכזיים כאשר דמי הניהול יהוו לפחות 50% מהמשקל ובנוסף יילקחו בחשבון תשואות ומדדי שירות.

בנוסף קבעה הרשות כי כל הסכמי ברירות המחדל הקיימים יגיעו לתומם ב 31/03/2019 כך שלמעשה החל מ 01/04/2019 מעסיק יהיה רשאי לצרף עובדים בהתאם להוראות סעיף 20(ב) לחוק קופות הגמל , רק לאחת מקופות ברירות המחדל כפי שפורטו לעיל. 

כמו כן על מנת לעודד הליך ההצטרפות לקרנות ברירת המחדל הנבחרות ,הודיעה במהלך שנת 2017 רשות שוק ההון לחברות המנהלות כי החל מ 01/04/2018 לא יהיה ניתן להמשיך לקלוט עובדים חדשים בהסדרי ברירת מחדל קיימים שנכון לחודש 02/2016 דמי הניהול בהם היו דמי הניהול המרביים, קרי 0.5% מהצבירה ו 6% מהפרמיה הנגבית.

ב- 01/08/2016 נקבעו שתי הזוכות במכרז הראשון שפרסמה רשות שוק ההון בנושא אשר החלו לקלוט עמיתים חדשים במסגרת היותם הקרנות הנבחרות החל מיום 01/11/2016.

תנאים עיקריים לזכיה במכרז היו דמי הניהול. 

בנוסף ניתן פקטור הרעה לקרנות הגדולות בכל הנוגע לדמי הניהול שהן מציעות וכן נקבע כי דמי הניהול יובטחו לעמיתים לתקופה של 10 שנים מיום ההצטרפות, גם אם הקרן הנבחרת לא תזכה במכרז הבא.

החברות המנהלות שנבחרו הן : הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ  ודש מיטב גמל ופנסיה בע"מ.

דמי הניהול שבהן זכו הקרנות עמדו בדש מיטב על 0.01% מהצבירה ו 1.31% מהפרמיה ובהלמן אלדובי על 0.001% מהצבירה ו 1.49% מהפרמיה.

התנגדות למכרז קרנות ברירת מחדל –סבב א'

ב- 30.06.2016 ניתן פסק דין של בית המשפט הגבוה לצדק בעקבות עתירה שהוגשה על ידי התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ נגד הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר שעיקרה נגעה לסמכות הממונה ולתנאי המכרז שפורסמו.

בית המשפט קבע כי חוזרי הממונה הוצאו בסמכות והם אינם פוגעים פגיעה בלתי מידתית בזכויות המעסיקים והגופים המוסדיים. על כן לא מצא לנכון בית המשפט להקפיא את הצעד שביקש הממונה לקדם ואולם נקבע בהסכמה לקצר את תקופת המכרז הראשון לשנתיים במקום לשלוש שנים כך שהשנתיים יהוו מעין פיילוט במסגרתו יבחנו השפעות ההסדר שבחוזר על השוק הפנסיוני וייבדק האם הסדריו מגשימים את התכלית לשמה נועדו. כמו כן המליץ בית המשפט לממונה לעגן בתקופה זו את הוראות החוזר בחקיקה. (פס"ד בבג"צ 3430/16 התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ נ' הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר).

השפעת קרנות ברירת מחדל על שוק הפנסיה בשנים 2017-2018

מנתוני רשות שוק ההון לשנת 2017 עולה כי בחירת קרנות ברירת המחדל, הגבירה את התחרותיות בשוק הפנסיה בישראל כך שבשנת 2017 צורפו כ 70,000 עמיתים חדשים לקרנות ברירת המחדל, כלומר אחד מכל שישה מצטרפים חדשים לקרנות הפנסיה בשנת 2017 לא מימש את זכותו בהתאם לסעיף 20 (א) וצורף ע"ח מעסיקו לקרן ברירת מחדל בהתאם להוראות סעיף 20 (ב) לחוק קופות הגמל. 

לפי נתוני הרבעון השלישי של שנת 2018 היחס עמד כבר על אחד מכל חמישה מצטרפים חדשים לקרנות הפנסיה שצורף על ידי מעסיקו לקרנות ברירת המחדל.

בנוסף אציין כי למעלה מ 51% מהמצטרפים החדשים בשנת 2017 לכלל קרנות פנסיה הצטרפו באמצעות הסכם קיים עם מעסיק.

הסכמים אלו דינם להתבטל לכל המאוחר ב 31/03/2019 כך שפוטנציאל המצטרפים בשנים הקרובות לקרנות ברירות המחדל הינו רב.

מכרז מס' 2 לבחירת קרנות ברירת מחדל

על אף המלצת בג"ץ, רשות שוק ההון בחרה שלא לעגן את החוזרים בחקיקה וב 07/08/2018 פרסמה רשות שוק ההון מכרז חדש לבחירת קרנות ברירת מחדל חדשות. במכרז החדש שפורסם הוכנסו מספר שינויים לעומת המכרז הקודם כדלקמן:

  1. נקבעו שיעורי דמי ניהול מינימאליים מהפקדות ומפרמיה ונוסחה ליחס ביניהם.
  2. נקבע כי הממונה תבחר לפחות ארבע קרנות פנסיה כקרנות ברירת מחדל.
  3. נקבע כי שיעור דמי הניהול המרביים בשל מקבלי קצבת זקנה חדשים לא יעלה על 0.3% מהצבירה וזאת במקום 0.5% מהצבירה כפי שגובות כל קרנות הפנסיה.

התנגדות למכרז קרנות ברירת מחדל – סבב ב'

ביום 14.08.18 הגישה שוב התאחדות חברות הביטוח עתירה לבג"ץ כנגד הממונה וזאת על רקע תנאי המכרז המוטים לטובת הקרנות הקטנות ואולם עתירה זו נמשכה ביום 10.10.18 על ידי התאחדות חברות הביטוח בהתאם להמלצת שופטי בג"ץ וזאת לאחר שנקבע בדיון המקדמי כי ההליך של רשות שוק ההון היה ראוי, מאוזן ובהתאם לסמכות החוקית.

וכך ביום 14.10.18 פרסמה רשות שוק ההון את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות במסגרתו נבחרו ארבע קרנות פנסיה מקיפות חדשות להיות קרנות ברירת המחדל וזאת החל מיום 01/11/2018 ועד ליום 31/10/2021 כדלקמן:

שם החברה המנהלת

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מפרמיה

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

0.1%

1.49%

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

0.05% 

1.49%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.05%

2.49%

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

0.0905%

1.68%

אציין כי החברה המנהלת של הלמן אלדובי ביצעה מיד לאחר הזכייה עדכון יזום של דמי הניהול מצבירה מ 0.1% ל 0.05%.

ארבע מי יודע? ארבע אני יודע….

החל מ 01/04/2019 נדרשים מעסיקים לבחור את קרן ברירת המחדל אליה יופקדו מדי חודש כספים בגין עובדים אשר לא בחרו ביוזמתם קופת גמל.

רשות שוק ההון בחרה בארבע קרנות פנסיה כזוכות אז במי על המעסיק לבחור ולפי מה? קרן אחת ואולי יותר?  האם דמי הניהול הזולים ביותר לעובדים הם הפרמטר לפיו על המעסיק לבחור? האם מדדי השרות ? אולי תשואות? מה עם מגוון מסלולי השקעה או הבדלים תקנוניים? אולי בעצם מדד הבחירה הוא הנציג המשכנע ביותר של קרן נבחרת שיצר קשר עם המעסיק? המלצה בע"פ שקיבל ממעסיק אחר או אולי בכלל לפי מי שיוצא ראשון בסדר הא' ב'?

כיצד יבצע המעסיק את הבחירה האמורה ואילו אחריות כלפי עובדיו נוצרת לו כתוצאה מבחירה זו אם בכלל? האם חשב השכר הוא זה שיבחר את הקרן או מנהל הכספים או אולי מנהל משאבי אנוש או הנהלת החברה או אולי בכלל דיריקטוריון החברה?

המון שאלות להן ניתן לתת תשובות שונות, החל מתשובה פשטנית שלמעסיק אין שום אחריות לקרן בה הוא בחר לעובדיו וכלה בתשובה בה למעסיק קיימת אחריות מלאה לקרן הנבחרת לעובדיו ואולי אף חשיפה כלפיהם ככל שלא פעל בתום לב ואולי אף בניגוד עניינים פוטנציאלי בעת בחירת הקרן.

על מנת להמחיש את חשיבות קבלת החלטת המעסיק מיהי הקרן הנבחרת עבור עובדיו, אציג פרמטר אחד והוא דמי הניהול שהקרנות גובות.

לדמי הניהול משקל רב בצבירת החיסכון הפנסיוני וברור כי ככל שדמי הניהול נמוכים יותר כך החסכון הפנסיוני העתידי של העובד צפוי להיות גבוה יותר.

דמי הניהול הם הפרמטר היחיד הידוע וקבוע בניהול החיסכון הפנסיוני אשר ניתן לכימות באופן סופי.

דמי הניהול שנקבעו במכרז ברירת המחדל נקבעו לתקופה של עשר שנים החל ממועד הצטרפות העובד לקרן.

בהתאם ובהתחשב בכך שמשך הבטחת תקופת ההטבה בדמי הניהול בין כל הקרנות זהה, ביצעתי השוואת תחזית חסכון פנסיוני לגיל 67 ובהנחה כי דמי הניהול שניתנו לחוסך יוותרו על כנם ללא שינוי. 

נתוני הבסיס להשוואה הינם כדלקמן:

מצב משפחתי- נשוי/ה עם ילדים. בסיס שכר להפרשה פנסיונית – 10,000 ₪.

תקציב 20.83% לפי 8.33% לפיצויים , 6.5% תגמולי מעסיק ו 6% תגמולי עובד.

גיל תום תקופת החיסכון – 67.

מסלול ביטוח ברירת מחדל– 75% לנכות ו 100% לשארים (למעט גברים המצטרפים מעל גיל 41)

הסדר נכות – מתפתחת ונכות כפולה. מסלול קצבה – הבטחת 180 תשלומים.

התחזיות נערכות לגבר ולאישה עבור גילאים נבחרים 30 ו 40 .

 למען הנוחות התצוגה הינה לפי סדר התוצאות מהטוב ביותר לפחות טוב .

תחזית צבירה ותחזית קצבה עבור גיל 30

גבר בן 30

סך החיסכון הצפוי בש"ח

סך הקצבה הצפויה בש"ח

אישה בת 30

סך החיסכון הצפוי בש"ח

סך הקצבה הצפויה בש"ח

הלמן אלדובי

2,072,004

9,976

הלמן אלדובי

2,108,228

10,537

פסגות

2,016,943

9,711

פסגות

2,073,249

10,362

מיטב דש

1,997,702

9,619

מיטב דש

2,062,549

10,309

אלטשולר שחם

1,992,794

9,595

אלטשולר שחם

2,057,275

10,282

 

תחזית צבירה ותחזית קצבה עבור גיל 40

גבר בן 40

סך החיסכון הצפוי בש"ח

סך הקצבה הצפויה בש"ח

אישה בת 40

סך החיסכון הצפוי בש"ח

סך הקצבה הצפויה בש"ח

הלמן אלדובי

1,136,779

5,502

הלמן אלדובי

1,173,181

5,899

פסגות

1,099,085

5,319

פסגות

1,153,139

5,798

אלטשולר שחם

1,084,213

5,247

אלטשולר שחם

1,143,852

5,752

מיטב דש

1,082,592

5,239

מיטב דש

1,142,442

5,745

 

פערים כמותיים מרכזיים

  1. הפער המרבי במונחי צבירה בין הלמן אלדובי לאלטשולר שחם מגיע ל 79,210 ₪ השקולים לכ 380 ₪ קצבה חודשית לכל החיים.
  2. הפער במונחי צבירה בין הלמן אלדובי לפסגות מגיע ל 55,061 ₪ השקולים לכ 265 ₪ קצבה חודשית לכל החיים.
  3. הפער המרבי במונחי צבירה בין פסגות לאלטשולר שחם מגיע ל 24,149 ₪ השקולים ל 116 ₪ קצבה חודשית לכל החיים.

לברוקר סוכנות לביטוח הסכמי הפצה עם כל קרנות הפנסיה לרבות הקרנות הנבחרות

אנחנו מזמינים אתכם העובדים ואותך המעסיק לצור עימנו קשר לקבלת פרטים נוספים לטובת הגדלת החסכון הפנסיוני שלכם.

לפרטים נוספים צור קשר

.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר